Mynd i'r cynnwys

Economeg iechyd a modelu
Iechyd a chyflogaeth ac amodau gweithio

A person in a wheelchair looking sad

Adnoddau

ADRODDIAD

Beth nesaf? Y materion o bwys ar gyfer y Chweched Senedd

Mae'r adroddiad hwn gan Adran Ymchwil Senedd Cymru'n ymchwilio i faterion polisi cymdeithasol, economaidd a chyhoeddus heriol cyfredol yng Nghymru, gan gynnwys materion cyflogaeth, ffyrlo, cynhyrchiant a nifer yr hawlwyr yng Nghymru. Mae hefyd yn ymchwilio i gyfleoedd i gefnogi adferiad sectorau y mae'r pandemig COVID-19 wedi effeithio'n anghymesur arnynt ac i newid sut mae economi Cymru'n gweithio.

Beth nesaf? Y materion o bwys ar gyfer y Chweched Senedd


ADRODDIAD

Lles mewn gwaith: Y dadleuon economaidd dros fuddsoddi mewn iechyd a lles y gweithlu yng Nghymru

Mae'r adroddiad hwn gan Brifysgol Bangor yn dwyn ynghyd dystiolaeth o'r achos economaidd dros fuddsoddi mewn iechyd a lles y gweithlu yng Nghymru. Mae'r adroddiad yn amlygu cost uchel colledion cynhyrchiant yng Nghymru oherwydd caethineb ac arferion sy'n niweidio iechyd a'u heffaith ar gyflogaeth, ac yn awgrymu y gall ymyriadau yn y gweithle i atal afiechyd arwain at enillion cadarnhaol ar fuddsoddiad i gyflogwyr yng Nghymru.

Lles mewn gwaith: Y dadleuon economaidd dros fuddsoddi mewn iechyd a lles y gweithlu yng Nghymru


CANLLAW

Sut i Gyflwyno’r Achos dros Fuddsoddi Cynaliadwy mewn Tegwch Iechyd a Llesiant: Canllaw Ymarferol

Mae'r canllaw ymarferol hwn gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn amlinellu proses gam wrth gam o sut i syntheseiddio, trosi a chyfathrebu tystiolaeth iechyd y cyhoedd ac economeg iechyd i bolisi ac arfer, gan gyflwyno'r achos dros fuddsoddi cynaliadwy mewn lles a thegwch iechyd. Mae'r canllaw yn dadlau bod iechyd y boblogaeth yn ased economaidd ac yn fuddiant cynhyrchiol. Y bwriad yw helpu rhanddeiliaid allweddol, eiriolwyr dros iechyd a thegwch, gweision sifil a gweithwyr proffesiynol eraill ym maes iechyd a rhai nad ydynt yn ymwneud ag iechyd ond sydd â rôl wrth gyfeirio, dylanwadu ar neu lunio polisi ac arfer cenedlaethol ac is-genedlaethol.

Sut i Gyflwyno’r Achos dros Fuddsoddi Cynaliadwy mewn Tegwch Iechyd a Llesiant: Canllaw Ymarferol


CANLLAW

Hybu Ffyniant i Bawb drwy Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant Canllaw ar gyfer Buddsoddiad Traws-sector ar Sail Tystiolaeth

Mae'r canllaw hwn gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn awgrymu opsiynau polisi ar gyfer buddsoddi blaenoriaethol yng Nghymru, yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael yng Nghymru ac yn Ewrop. Mae'r opsiynau polisi yn ymdrin â meysydd o faich a chostau uchel, yn ogystal â dangos cyd-fanteision (enillion) i'r economi, cymdeithas a'r amgylchedd, gan gynnwys buddsoddi mewn gwella bywyd gwaith ac iechyd meddwl yn y gweithle. Gall y canllaw gael ei ddefnyddio gan wneuthurwyr polisi a phenderfyniadau ar draws llywodraeth genedlaethol a lleol, y gwasanaeth iechyd a gofal cymdeithasol, a chyrff cyhoeddus ym mhob sector arall yng Nghymru.

Hybu Ffyniant i Bawb drwy Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant Canllaw ar gyfer Buddsoddiad Traws-sector ar Sail Tystiolaeth