Mynd i'r cynnwys

Polisi
Iechyd ac incwm a diogelu cymdeithasol

Filming a classroom setting

Adnoddau

CANLLAW

Cynnig Gofal Plant Cymru

Mae Cynnig Gofal Plant Llywodraeth Cymru i Gymru yn nodi cymorth gyda chostau gofal plant ar gyfer rhieni plant 3 i 4 oed sy’n gweithio.

Cynnig Gofal Plant Cymru


DATGANIAD

Adroddiadau Blynyddol Rhaglen Cartrefi Clyd

Datganiad Llywodraeth Cymru ar Adroddiadau Blynyddol y Rhaglen Cartrefi Clyd

Adroddiadau Blynyddol Rhaglen Cartrefi Clyd


CANLLAW

Cronfa Cymorth Dewisol

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gymhwysedd a gwneud cais am y Gronfa Cymorth Dewisol

Cronfa Cymorth Dewisol


CANLLAW

Dechrau’n Deg

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer awdurdodau lleol, gweithwyr proffesiynol a rhieni.

Dechrau’n Deg


CANLLAW

Teuluoedd yn Gyntaf

Canllawiau Llywodraeth Cymru i awdurdodau lleol ynghylch cynllunio a darparu gwasanaethau a ariennir gan Deuluoedd yn Gyntaf.

Teuluoedd yn Gyntaf


DATGANIAD

Prosiectau i Fynd i’r Afael â Digartrefedd Ymhlith Ieuenctid

Datganiad i'r wasg gan Lywodraeth Cymru ar brosiectau i fynd i'r afael â digartrefedd ymhlith pobl ifanc.

Prosiectau i Fynd i’r Afael â Digartrefedd Ymhlith Ieuenctid


STRATEGAETH

Trechu Tlodi Tanwydd 2021 i 2035

Cynllun Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl sy'n ei chael hi'n anodd cwrdd â chost eu hanghenion ynni domestig.

Trechu Tlodi Tanwydd 2021 i 2035


STRATEGAETH

Cynllun a Nodau Cydraddoldeb: 2020 i 2024

Mae cynllun Llywodraeth Cymru yn nodi nodau, amcanion a chamau gweithredu i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb a gwneud ein cymdeithas yn decach ac yn fwy cynhwysol, gan gynnwys y nod hirdymor i ddileu anghydraddoldeb a achosir gan dlodi y

Cynllun a Nodau Cydraddoldeb: 2020 i 2024


STRATEGAETH

Codi Ymwybyddiaeth o Hawliau Plant

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu codi ymwybyddiaeth o 'Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn' yng Nghymru tan ddiwedd 2023.

Codi Ymwybyddiaeth o Hawliau Plant


STRATEGAETH

Cynnig Gofal Plant Cymru: Gwasanaeth Digidol Cenedlaethol Strategaeth Ddigidol â Chymorth

Y trefniadau cymorth i helpu pobl sy’n methu defnyddio gwasanaeth digidol y Cynnig Gofal Plant heb gymorth.

Cynnig Gofal Plant Cymru: Gwasanaeth Digidol Cenedlaethol Strategaeth Ddigidol â Chymorth


STRATEGAETH

Strategaeth y DU ar Gyfer Llesiant Ariannol: Cynllun Cyflenwi ar Gyfer Cymru

Yr hyn y mae Llywodraeth Cymru'n ei wneud i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich arian nawr ac yn y dyfodol.

Strategaeth y DU ar Gyfer Llesiant Ariannol: Cynllun Cyflenwi ar Gyfer Cymru


DEDDFWRIAETH

Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)

Yn esbonio beth fydd Deddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) yn ei wneud.

Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru)


STRATEGAETH

Cynllun gwella'r Gyllideb Llywodraeth Cymru 2023 i 2024

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwella proses y gyllideb gan ddefnyddio Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a'r 5 ffordd o weithio.

Cynllun gwella'r Gyllideb Llywodraeth Cymru 2023 i 2024


POLISI

Cenhadaeth ein Cenedl

Cenhadaeth genedlaethol Llywodraeth Cymru yw cyflawni safonau uchel a dyheadau i bawb drwy fynd i’r afael ag effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol a chefnogi pob dysgwr.

Cenhadaeth ein Cenedl