Mynd i'r cynnwys

Anghenion nas diwallwyd a bod yn agored i niwed
Iechyd a chyfalaf cymdeithasol a dynol

Closed school gates

Adnoddau

ADRODDIAD

Cadernid – Deall y Rhyngddibyniaeth Rhwng Unigolion a Chymunedau

Mae'r adroddiad hwn gan Iechyd Cyhoeddus Cymru'n dod â thystiolaeth ynghyd o lenyddiaeth sydd wedi'i chyhoeddi ar y rhyng-ddibyniaeth rhwng cydnerthedd unigol a chymunedol, ac yn darparu trosolwg o raglenni cyfredol i gryfhau cydnerthedd.

Cadernid – Deall y Rhyngddibyniaeth Rhwng Unigolion a Chymunedau


ADRODDIAD

Yr Hawl i dai Digonol yng Nghymru: Y Sylfaen Dystiolaeth

Mae'r adroddiad ymchwil annibynnol hwn gan Alma Economics, a gomisiynwyd gan Tai Pawb, Sefydliad Tai Siartredig Cymru a Shelter Cymru, yn ymchwilio i dai ac anghydraddoldeb tai yng Nghymru. Mae'r adroddiad yn cyflwyno tystiolaeth sy'n awgrymu cysylltiad uniongyrchol rhwng tai annigonol ac anfforddiadwy ac addysg.

Yr Hawl i dai Digonol yng Nghymru: Y Sylfaen Dystiolaeth


CANLLAW

Cymru fwy Cyfartal: Y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Enghreifftiau o Anghydraddoldebau Canlyniad Oherwydd Anfantais Economaidd-gymdeithasol a COVID-19

Mae'r ddogfen arweiniad hon gan Lywodraeth Cymru yn cyflwyno enghreifftiau o anghydraddoldebau o ran canlyniadau sy'n deillio o anfantais economaidd-gymdeithasol a lle mae'r rhain wedi'u gwaethygu o ganlyniad i COVID-19, gan gynnwys materion addysg ac allgáu digidol. Bwriedir i'r arweiniad fod yn fan cychwyn defnyddiol i wneuthurwyr polisi wrth iddynt ystyried anghydraddoldeb canlyniadau sy'n deillio o anfantais economaidd-gymdeithasol.

Cymru fwy Cyfartal: Y Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol Enghreifftiau o Anghydraddoldebau Canlyniad Oherwydd Anfantais Economaidd-gymdeithasol a COVID-19


ADRODDIAD COVID

Drws ar Glo: Datgloi Bywydau a Hawliau Pobl Anabl yng Nghymru ar ôl COVID-19

Mae'r adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru yn ymchwilio i effaith y pandemig COVID-19 ar bobl anabl yng Nghymru, gan gynnwys tystiolaeth ar gynnydd mewn allgáu, unigrwydd, unigedd ac iechyd meddwl dirywiol a rhwystrau i hygyrchu gwasanaethau ar-lein.

Drws ar Glo: Datgloi Bywydau a Hawliau Pobl Anabl yng Nghymru ar ôl COVID-19


ADRODDIAD COVID

Symbylyddion Bod yn Agored i Annhegwch Iechyd Sy'n Dod i'r Amlwg yng Nghyd-destun COVID-19: Safbwyntiau ac Ymateb gan y Sector Gwirfoddol a Chymunedol yng Nghymru

Mae'r ymchwil ansoddol hon gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn defnyddio mewnwelediadau o'r Sector Gwirfoddol a Chymunedol (SGCh) yng Nghymru i helpu i ddeall sut mae'r pandemig COVID-19 wedi effeithio ar fod yn agored i niwed. Canfu y bu i fod yn agored i niwed ddigwydd yn gyflym yn ystod y pandemig a'i fod yn aml yn cael ei waethygu pan nad oedd unigolion yn gallu dod o hyd i gymorth gan adnoddau, gwasanaethau a seilwaith lleol penodol.

Symbylyddion Bod yn Agored i Annhegwch Iechyd Sy'n Dod i'r Amlwg yng Nghyd-destun COVID-19: Safbwyntiau ac Ymateb gan y Sector Gwirfoddol a Chymunedol yng Nghymru - Saesneg yn unig


ADRODDIAD COVID

Drws ar Glo: Datgloi Bywydau a Hawliau Pobl Anabl yng Nghymru ar ôl COVID-19

Mae'r adroddiad hwn gan Lywodraeth Cymru yn ymchwilio i effaith y pandemig COVID-19 ar bobl anabl yng Nghymru, gan gynnwys tystiolaeth ar gynnydd mewn allgáu, unigrwydd, unigedd ac iechyd meddwl dirywiol a rhwystrau i hygyrchu gwasanaethau ar-lein.

Drws ar Glo: Datgloi Bywydau a Hawliau Pobl Anabl yng Nghymru ar ôl COVID-19


ADRODDIAD COVID

Llesiant Meddyliol Plant a Phobl Ifanc yn Ystod y Pandemig COVID-19

Mae'r adroddiad hwn a baratowyd ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru yn adrodd bod treulio amser yn yr awyr agored, cadw'n gorfforol egnïol, cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol a hobïau, sefydlu arferion, cadw mewn cysylltiad â ffrindiau ar-lein a bod yn ymwybodol o natur y Coronafeirws a sut i'w atal rhag lledaenu, wedi helpu i leihau effeithiau negyddol y pandemig ar iechyd meddwl.

Llesiant Meddyliol Plant a Phobl Ifanc yn Ystod y Pandemig COVID-19


ADRODDIAD

Hawliau Gydol oes yw Hawliau Dynol

Ariannwyd Age Cymru o Ionawr i Orffennaf 2022 i ddarparu prosiect hawliau dynol mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Pwrpas y prosiect hwn oedd codi ymwybyddiaeth o hawliau dynol, ac ymgysylltu â phobl hŷn ledled Cymru i ymgorffori'r neges bod pobl hŷn yn ddinasyddion ac yn cyfrannu tuag at y gymdeithas. Dylent fod yn medru disgwyl bod eu hawliau dynol yn cael eu cynnal.

Hawliau Gydol oes yw Hawliau Dynol


ADRODDIAD

Coronafeirws: Y Canlyniadau i Iechyd Meddwl yng Nghymru

Effeithiau parhaus y pandemig coronafeirws ar bobl gyda phroblemau iechyd meddwl ledled Cymru.

Coronafeirws: Y Canlyniadau i Iechyd Meddwl yng Nghymru


ADRODDIAD

Agweddau ac Anabledd: Profiadau Pobl Anabl yn 2022

Mae newid agweddau yn bwnc sy’n cael ei godi’n gyson gan bobl anabl fel prif flaenoriaeth, ac mae Scope yn credu mai agweddau negyddol a stereoteipiau yw gwraidd yr anghydraddoldeb a wynebir gan bobl anabl heddiw. Gan adeiladu ar ymchwil agweddau blaenorol a gynhaliwyd 5 mlynedd yn ôl, mae'r ymchwil yn ceisio deall pa agweddau y mae pobl anabl yn eu hwynebu, a'r effaith y mae hynny'n ei chael ar eu gwaith, eu haddysg, a'u bywydau cymdeithasol.

Agweddau ac Anabledd: Profiadau Pobl Anabl yn 2022 - Saesneg yn unig