Mynd i'r cynnwys

Polisi
Iechyd a gwasanaethau iechyd

Doctor with patient

Adnoddau

POLISI'R LLYWODRAETH

Siarter ar gyfer gofalwyr di-dâl

Siarter yn egluro hawliau cyfreithiol gofalwyr di-dâl yng Nghymru o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Siarter ar gyfer gofalwyr di-dâl


POLISI'R LLYWODRAETH

Fframwaith cenedlaethol ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol

Disgrifiad o bresgripsiynu cymdeithasol yng Nghymru a chynllun ar gyfer ei ddarparu ledled y wlad.

Fframwaith cenedlaethol ar gyfer presgripsiynu cymdeithasol


DEDDFWRIAETH

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru sy’n darparu’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer gwella llesiant pobl sydd angen gofal a chymorth, a gofalwyr sydd angen cymorth, ac ar gyfer trawsnewid gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru.

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014


DEDDFWRIAETH

Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2020

Mae’r Rheoliadau yn dod â darpariaethau Deddf Coronafeirws 2020 sy’n ymwneud â Thribiwnlys Adolygu Iechyd Meddwl Cymru a dyletswyddau awdurdodau lleol o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i rym.

Rheoliadau Deddf y Coronafeirws 2020 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2020


STRATEGAETH

Cynllun Cyflawni ar Gyfer Camddefnyddio Dylweddau 2019 i 2022

Nod cynllun cyflawni Llywodraeth Cymru yw lleihau’r niwed sy’n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau yn ystod ac ar ôl pandemig COVID-19.

Cynllun Cyflawni ar Gyfer Camddefnyddio Dylweddau 2019 i 2022


STRATEGAETH

Cymru Iachach: Cynllun Hirdymor ar Gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae cynllun Llywodraeth Cymru yn nodi gweledigaeth hirdymor ar gyfer y dyfodol o ddull ‘system gyfan o ran iechyd a gofal cymdeithasol', yn canolbwyntio ar iechyd a llesiant ac ar atal salwch.

Cymru Iachach: Cynllun Hirdymor ar Gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol


STRATEGAETH

Cryfhau ein system gofal cymunedol

Yr hyn mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei wneud i helpu pobl hŷn a phobl agored i niwed.

Cryfhau ein system gofal cymunedol


CANLLAW

Presgripsiwn am Ddim

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar hawlio presgripsiynau am ddim yng Nghymru.

Presgripsiwn am Ddim


DEDDFWRIAETH

Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Crynodeb

Cyfraith Llywodraeth Cymru i wella ansawdd ac ymgysylltiad y cyhoedd mewn iechyd a gofal cymdeithasol.

Deddf Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Crynodeb


STRATEGAETH

COVID-19: Strategaeth Brechu Teg i Gymru

Strategaeth Llywodraeth Cymru i sicrhau bod gan bawb fynediad teg at frechiad COVID-19 a chyfle teg i’w dderbyn.

COVID-19: Strategaeth Brechu Teg i Gymru


STRATEGAETH

Cynllun Gweithredu ar Gyfer Dementia 2018 i 2022

Cynllun gweithredu Llywodraeth Cymru i wella diagnosis, gofal a chymorth i bobl â dementia.

Cynllun Gweithredu ar Gyfer Dementia 2018 i 2022


STRATEGAETH

Cynllun Cyflawni ar Gyfer Iechyd Meddwl 2019 i 2022

Cynllun cyflawni Llywodraeth Cymru i wella iechyd meddwl a llesiant poblogaeth Cymru.

Cynllun Cyflawni ar Gyfer Iechyd Meddwl 2019 i 2022


STRATEGAETH

Cymru o Blaid Pobl Hŷn: Ein Strategaeth ar Gyfer Cymdeithas sy'n Heneiddio

Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer cymdeithas sy'n heneiddio.

Cymru o Blaid Pobl Hŷn: Ein Strategaeth ar Gyfer Cymdeithas sy'n Heneiddio


STRATEGAETH

Strategaeth gordewdra Pwysau Iach: Cymru Iach

Mae strategaeth Llywodraeth Cymru yn nodi’r hyn sy’n cael ei wneud i gefnogi pobl i wneud dewisiadau iachach a byw bywydau mwy egnïol, gan gynnwys ‘GIG Iach’ a sut y gall llwyddiant y strategaeth helpu i wneud arbedion cost sylweddol i ddyfodol gwasanaethau’r GIG a bydd yn gwneud hynny. gwella canlyniadau ar gyfer iechyd a lles hirdymor pobl.

Strategaeth gordewdra Pwysau Iach: Cymru Iach


STRATEGAETH

Ail-greu ar ôl COVID-19: Yr Heriau a’r Blaenoriaethau

Mae dogfen Llywodraeth Cymru yn nodi blaenoriaethau i helpu i sefydlogi Cymru wrth inni barhau i fyw gyda coronafeirws, atal niwed tymor hwy a chynllunio i adeiladu dyfodol newydd, gan gynnwys cefnogi’r GIG i adennill tir o ran trin cyflyrau nad ydynt yn ymwneud â coronafeirws.

Ail-greu ar ôl COVID-19: Yr Heriau a’r Blaenoriaethau


STRATEGAETH

Cymru Iachach: Cynllun Hirdymor ar Gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae cynllun Llywodraeth Cymru yn nodi gweledigaeth hirdymor ar gyfer y dyfodol o ddull system gyfan at iechyd a gofal cymdeithasol, sy’n canolbwyntio ar iechyd a llesiant ac atal salwch, gan gynnwys modelau iechyd a gofal cymdeithasol newydd yn y gymuned.

Cymru Iachach: Cynllun Hirdymor ar Gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol


POLISI

Rhaglen lywodraethu 2021 i 2026

Rhaglen lywodraethu Llywodraeth Cymru a ddiweddarwyd, gan gynnwys yr ymrwymiad i ddarparu gofal iechyd effeithiol, cynaliadwy o ansawdd uchel.

Rhaglen lywodraethu 2021 i 2026


STRATEGAETH

COVID-19: Cynllun Pontio Hirdymor Cymru o Bandemig i Endemig

Cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer pontio pandemig COVID-19 yn yr hirdymor.

COVID-19: Cynllun Pontio Hirdymor Cymru o Bandemig i Endemig


STRATEGAETH

Trawsnewid a Moderneiddio Gofal a Gynlluniwyd a Lleihau Rhestrau Aros y GIG

Rhaglen Llywodraeth Cymru i drawsnewid a moderneiddio gofal a gynlluniwyd a lleihau rhestrau aros yng Nghymru

Trawsnewid a Moderneiddio Gofal a Gynlluniwyd a Lleihau Rhestrau Aros y GIG


STRATEGAETH

Rhaglen Frechu’r Gaeaf yn Erbyn Feirysau Anadlol Cynnwys: Hydref a Gaeaf 2022 i 2023

Sut bydd Llywodraeth Cymru yn amddiffyn y rhai sydd fwyaf agored i niwed rhag COVID-19 a ffliw.

Rhaglen Frechu’r Gaeaf yn Erbyn Feirysau Anadlol Cynnwys: Hydref a Gaeaf 2022 i 2023


STRATEGAETH

Cymru Ddi-fwg: Strategaeth Hirdymor Cymru ar Gyfer Rheoli Tybaco

Cynllun hirdymor Llywodraeth Cymru tuag at Gymru ddi-fwg erbyn 2030.

Cymru Ddi-fwg: Strategaeth Hirdymor Cymru ar Gyfer Rheoli Tybaco


STRATEGAETH

Gwasanaeth Ychwanegol dan Gyfarwyddyd: Triniaeth Hormonau i Gleifion sy’n Oedolion Sydd â Dysmorffia Rhywedd

Yn amlinellu’r gwasanaethau arbenigol a ddarperir gan wasanaethau meddygol cyffredinol ar gyfer oedolion sydd â dysmorffia rhywedd.

Gwasanaeth Ychwanegol dan Gyfarwyddyd: Triniaeth Hormonau i Gleifion sy’n Oedolion Sydd â Dysmorffia Rhywedd


STRATEGAETH

Gwasanaethau Ychwanegol dan Gyfarwyddyd: Digartrefedd

Yn amlinellu’r gwasanaethau arbenigol a ddarperir gan wasanaethau meddygol cyffredinol ar gyfer digartrefedd.

Gwasanaethau Ychwanegol dan Gyfarwyddyd: Digartrefedd


STRATEGAETH

Gwasanaeth Ychwanegol dan Gyfarwyddyd: Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid

Yn amlinellu’r gwasanaethau arbenigol a ddarperir gan wasanaethau meddygol cyffredinol ar gyfer ceiswyr lloches a ffoaduriaid.

Gwasanaeth Ychwanegol dan Gyfarwyddyd: Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid


STRATEGAETH

Mwy na geiriau: Cynllun y Gymraeg mewn iechyd a gofal Cymdeithasol

Sut bydd Llywodraeth Cymru yn gwreiddio'r Gymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol fel bod pobl yn cael y gofal mae’n nhw’n ei haeddu a’i angen.

Mwy na geiriau: Cynllun y Gymraeg mewn iechyd a gofal Cymdeithasol


STRATEGAETH

Cynllun cyflawni a gweithredu anabledd dysgu 2022 i 2026

Beth mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i gefnogi pobl sydd ag anableddau dysgu.

Cynllun cyflawni a gweithredu anabledd dysgu 2022 i 2026