Mynd i'r cynnwys

Polisi
Iechyd a chyflogaeth ac amodau gweithio

A person in a wheelchair looking sad

Adnoddau

STRATEGAETH

Cynllun Cyflogadwyedd 2018

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu mynd i'r afael â diweithdra ac anweithgarwch economaidd.

Cynllun Cyflogadwyedd 2018


DATGANIAD

Cymru'n Gweithio

Datganiad i'r wasg Llywodraeth Cymru ar wasanaeth Cymru'n Gweithio sy'n darparu cymorth symlach i unigolion sydd am gael gwaith.

Cymru'n Gweithio


CANLLAW

Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE)

Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gymorth ar gyfer gofal plant wrth hyfforddi ac ennill sgiliau i gael swydd.

Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE)


STRATEGAETH

Strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant y Gweithlu: 2021 i 2026

Mae strategaeth Llywodraeth Cymru yn nodi cynlluniau a thargedau uchelgeisiol ar gyfer llunio Llywodraeth Cymru ar gyfer y dyfodol.

Strategaeth Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant y Gweithlu: 2021 i 2026


STRATEGAETH

Cymru Gryfach, Decach a Gwyrddach: Cynllun Cyflogadwyedd a Sgiliau

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu helpu pobl i gynyddu eu sgiliau, cael mynediad at waith teg a ffynnu, ar gyfer Cymru fwy cyfartal.

Cymru Gryfach, Decach a Gwyrddach: Cynllun Cyflogadwyedd a Sgiliau


STRATEGAETH

Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol

Fframweithiau economaidd rhanbarthol ar sut mae pob rhanbarth o Gymru yn gweithio tuag at set gyffredin o flaenoriaethau economaidd, gan gynnwys swyddi cynaliadwy a gwaith teg.

Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol


STRATEGAETH

Ail-greu ar ôl COVID-19: Yr Heriau a’r Blaenoriaethau

Mae dogfen Llywodraeth Cymru yn nodi blaenoriaethau i helpu i sefydlogi Cymru wrth inni barhau i fyw gyda coronafeirws, atal niwed tymor hwy a chynllunio i adeiladu dyfodol newydd, gan gynnwys lleihau diweithdra a rhoi'r cyfle gorau i bawb ddod o hyd i waith da gyda rhagolygon tymor hir a'i gadw.

Ail-greu ar ôl COVID-19: Yr Heriau a’r Blaenoriaethau


STRATEGAETH

Strategaeth Ddigidol i Gymru

Strategaeth Llywodraeth Cymru ar ddefnyddio digidol, data a thechnoleg i wella bywydau pobl yng Nghymru, gan gynnwys creu gweithlu sydd â’r sgiliau digidol, y gallu a’r hyder i ragori yn y gweithle ac mewn bywyd bob dydd.

Strategaeth Ddigidol i Gymru


POLISI

Rhaglen lywodraethu 2021 i 2026

Rhaglen lywodraethu Llywodraeth Cymru wedi’i diweddaru, gan gynnwys ymrwymiad i adeiladu economi sy’n seiliedig ar egwyddorion gwaith teg, cynaliadwyedd a diwydiannau a gwasanaethau’r dyfodol.

Rhaglen lywodraethu 2021 i 2026


STRATEGAETH

Strategaeth Gordewdra Pwysau Iach: Cymru Iach

Mae strategaeth Llywodraeth Cymru yn nodi’r hyn y mae'n ei wneud i gefnogi pobl i wneud dewisiadau iachach a byw bywydau mwy egnïol, gan gynnwys gweithleoedd iach.

Strategaeth Gordewdra Pwysau Iach: Cymru Iach


STRATEGAETH

Strategaeth Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol 2022 a Thu Hwnt

Mae’r strategaeth yn amlinellu’r weledigaeth ar gyfer helpu’r gweithlu i ennill y sgiliau trosglwyddadwy sy’n hanfodol ar gyfer economi’r dyfodol.

Strategaeth Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol 2022 a Thu Hwnt