Mynd i'r cynnwys

DU a rhyngwladol
Iechyd ac incwm a diogelu cymdeithasol

Filming a classroom setting

Adnoddau

ADRODDIAD COVID

Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol – Adroddiad Cryno Ar effaith COVID-19 ar gynyddu’r Bwlch Iechyd a Bod yn Agored i Niwed

Mae'r adroddiad hwn gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dwyn ynghyd dystiolaeth a mewnwelediadau rhyngwladol ar anghydraddoldebau o'r Adroddiadau Dysgu Sganio'r Gorwel Rhyngwladol a gyhoeddwyd rhwng mis Mai 2020 a mis Awst 2021. Mae'n canolbwyntio ar grwpiau sy'n agored i niwed a dosbarthiad anghyfartal effeithiau anuniongyrchol sy'n deillio o'r pandemig COVID-19, gan gynnwys effeithiau ar weithwyr incwm isel.

Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol – Adroddiad Cryno Ar effaith COVID-19 ar gynyddu’r Bwlch Iechyd a Bod yn Agored i Niwed


PAPUR

Anghydraddoldeb a'r argyfwng COVID yn y Deyrnas Unedig

Mae'r papur gweithio hwn gan y Sefydliad Astudiaethau Cyllid yn adrodd i raglenni cymorth swydd ynghyd â'r system les estynedig olygu bod anghydraddoldeb incwm gwario wedi gostwng yn ystod y pandemig COVID-19 ond y bu ymchwydd mewn prisiau tai o fudd i bobl, yn benodol y rhai tua chanol y dosbarthiad cyfoeth.

Anghydraddoldeb a'r argyfwng COVID yn y Deyrnas Unedig - Saesneg yn unig


ADRODDIAD COVID

Anghydraddoldeb yn Ystod y Cyfnod COVID-19: Nid yw Pob Metrig yn Gyfartal o Ran Asesu Effaith Anghyfartal y Pandemig

Mae'r adroddiad hwn gan y Gronfa Ariannol Ryngwladol yn archwilio anghydraddoldebau incwm ac yn cyfeirio at dystiolaeth ryngwladol o effeithiolrwydd ymatebion polisi diogelu cymdeithasol megis trosglwyddiadau incwm a dargedwyd at weithwyr tlawd ac agored i niwed.

Anghydraddoldeb yn Ystod y Cyfnod COVID-19: Nid yw Pob Metrig yn Gyfartal o Ran Asesu Effaith Anghyfartal y Pandemig - Saesneg yn unig


ERTHYGL

COVID-19 ac Anghydraddoldeb Incwm Byd-eang

Mae'r erthygl ymchwil hon yn ymchwilio i effeithiau'r pandemig COVID-19 ar anghydraddoldeb incwm byd-eang.

COVID-19 ac Anghydraddoldeb Incwm Byd-eang - Saesneg yn unig


ERTHYGL

Ansicrwydd Bwyd a Risg COVID-19 Mewn Gwledydd Incwm Isel a Chanolig

Mae'r erthygl ymchwil hon yn asesu a yw gwybodaeth am berson sydd wedi'i heintio â COVID-19 yn gysylltiedig ag ansicrwydd bwyd, colli swyddi a chau busnesau, a strategaethau ymdopi i llyfnu defnydd o fwyd.

Ansicrwydd Bwyd a Risg COVID-19 Mewn Gwledydd Incwm Isel a Chanolig - Saesneg yn unig


PAPUR

Diogelwch Incwm yn Ystod Cyfnodau o Salwch: Adolygiad Cwmpasu o Bolisïau, Arferion a Darpariaeth mewn Gwledydd Incwm Isel ac Incwm Canolig

Nod yr adolygiad cwmpasu hwn yw mapio ystod, nodweddion, darpariaeth, effeithiau amddiffynnol a thegwch polisïau y mai eu nod yw darparu sicrwydd incwm i oedolion y mae eu salwch yn eu hatal rhag cymryd rhan mewn gwaith cyflogedig mewn gwledydd incwm isel ac incwm canolig. Mae'n dod i'r casgliad bod cynyddu graddfa ac arallgyfeirio'r ystod o ymyriadau diogelu incwm yn hanfodol er mwyn gwella darpariaeth a thegwch, ac er mwyn cyflawni'r deilliannau hyn, bod yn rhaid i ddiogelu incwm gysylltiedig â salwch dderbyn gwell gydnabyddiaeth mewn polisïau iechyd ac wrth gyllido iechyd.

Diogelwch Incwm yn Ystod Cyfnodau o Salwch: Adolygiad Cwmpasu o Bolisïau, Arferion a Darpariaeth mewn Gwledydd Incwm Isel ac Incwm Canolig - Saesneg yn unig


ERTHYGL

Anghydraddoldebau Iechyd yn Ewrop: A yw Diogelwch Isafswm Incwm yn Gwneud Gwahaniaeth?

Mae'r erthygl ymchwil hon yn ymchwilio i sut mae diogelwch isafswm incwm yn gysylltiedig ag anghydraddoldebau iechyd economaidd-gymdeithasol.

Anghydraddoldebau Iechyd yn Ewrop: A yw Diogelwch Isafswm Incwm yn Gwneud Gwahaniaeth? - Saesneg yn unig


ADRODDIAD

Adroddiad Byr: Cymhariaeth o Anghydraddoldebau Iechyd Meddwl Plant Mewn Tair Carfan Boblogaeth yn y DU

Mae'r adroddiad byr hwn yn datgelu nad yw'r bwlch iechyd meddwl rhwng plant breintiedig a difreintiedig yn y DU wedi culhau dros yr 20 mlynedd diwethaf ac y gallai fod yn gwaethygu.

Adroddiad Byr: Cymhariaeth o Anghydraddoldebau Iechyd Meddwl Plant Mewn Tair Carfan Boblogaeth yn y DU - Saesneg yn unig


ERTHYGL

Dylanwadau Economaidd ar Iechyd y Boblogaeth yn yr Unol Daleithiau: Tuag at Lunio Polisïau sy'n Cael eu Gyrru gan Ddata a Thystiolaeth

Mae'r erthygl ymchwil hon yn ymchwilio i ddylanwadau economaidd ar iechyd y boblogaeth yn yr Unol Daleithiau ac yn awgrymu y bydd consensws gwneuthurwyr polisi ynghylch gwerth data—a'r ewyllys wleidyddol i weithredu arno—yn hanfodol ar gyfer trosi tystiolaeth yn welliannau mewn iechyd y boblogaeth.

Dylanwadau Economaidd ar Iechyd y Boblogaeth yn yr Unol Daleithiau: Tuag at Lunio Polisïau sy'n Cael eu Gyrru gan Ddata a Thystiolaeth - Saesneg yn unig


ERTHYGL

Rhagfynegyddion Daearyddol a Demograffig-gymdeithasol o Ansicrwydd Bwyd Aelwydydd yng Nghanada, 2011–12

Mae'r erthygl ymchwil hon yn adrodd am berthynas wedi'i graddio rhwng incwm ac ansicrwydd bwyd yng Nghanada, gyda phob cynnydd o $1000 mewn incwm yn gysylltiedig â 2% yn llai o siawns o ansicrwydd bwyd ymylol, 4% yn llai o siawns o ansicrwydd bwyd cymedrol, a 5% yn llai o siawns o ansicrwydd bwyd difrifol.

Rhagfynegyddion Daearyddol a Demograffig-gymdeithasol o Ansicrwydd Bwyd Aelwydydd yng Nghanada, 2011–12 - Saesneg yn unig


BRIFFIO

Beth sy'n Sbarduno Ansicrwydd Economaidd a Phwy Sydd Fwyaf Mewn Perygl?

Mae'r briff polisi hwn gan Adran Materion Economaidd a Chymdeithasol y Cenhedloedd Unedig yn awgrymu nad yw adfer yn llawn o argyfwng y pandemig yn bosib heb daclo diogelwch economaidd a lleihau anghydraddoldeb.

Beth sy'n Sbarduno Ansicrwydd Economaidd a Phwy Sydd Fwyaf Mewn Perygl? - Saesneg yn unig


GWEMINAR COVID

Wynebu Tlodi ac Ansicrwydd Incwm yn Ystod COVID-19 Drwy Gryfhau Diogelu Cymdeithasol

Mae'r Gyfres Weminarau Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd hwn ar Ecwiti, COVID-19 a Phenderfynyddion Cymdeithasol Iechyd (SDH) yn trafod yr effeithiau anghymesur y mae'r pandemig COVID-19 yn eu cael ar grwpiau poblogaeth mwy difreintiedig, gan ganolbwyntio ar sut mae'n ehangu annhegwch ym maes iechyd.

Wynebu Tlodi ac Ansicrwydd Incwm yn Ystod COVID-19 Drwy Gryfhau Diogelu Cymdeithasol - Saesneg yn unig


BRIFFIO

Y Feirws Anghydraddoldeb: Dod â Byd at ei Gilydd Wedi'i Chwalu gan Coronafeirws Drwy Economi Deg, Gyfiawn a Chynaliadwy

Mae'r papur briffio hwn gan Oxfam International yn nodi y gorfodwyd cannoedd o filiynau o bobl i dlodi yn ystod y pandemig COVID-19.

Y Feirws Anghydraddoldeb: Dod â Byd at ei Gilydd Wedi'i Chwalu gan Coronafeirws Drwy Economi Deg, Gyfiawn a Chynaliadwy - Saesneg yn unig


ADRODDIAD

Adroddiad Byd-eang 2022 ar Argyfyngau Bwyd

Yn canolbwyntio ar y sefyllfa bresennol o ran yr argyfyngau bwyd, gyda safbwyntiau byd-eang, rhanbarthol a gwledydd penodol. Cynhwysir gwybodaeth am grwpiau sy’n agored i niwed gan gynnwys menywod beichiog, plant, ceiswyr lloches ac ati. Mae’n canolbwyntio ar ddatrysiadau yn yr ystyr ei fod yn cynnwys gwybodaeth am ddata a 'gwybod sut i newid y llwybr'.

Adroddiad Byd-eang 2022 ar Argyfyngau Bwyd - Saesneg yn unig


ADRODDIAD

Y Cysylltiad Rhwng Diffyg Diogeled Bwyd ac Iechyd Meddwl yn Ystod Pandemig COVID-19

Archwilio’r cysylltiad rhwng diffyg diogeled bwyd ac iechyd meddwl ymhlith Americanwyr sydd ar incwm isel yn ystod pandemig COVID. Mae’n canolbwyntio ar ddatrysiadau yn yr ystyr bod argymhellion iechyd cyhoeddus i leihau effeithiau diffyg diogeled bwyd yn cael eu cynnwys.

Y Cysylltiad Rhwng Diffyg Diogeled Bwyd ac Iechyd Meddwl yn Ystod Pandemig COVID-19 - Saesneg yn unig


ADRODDIAD

Effaith yr Argyfwng Economaidd-gymdeithasol ar Aelodau’r Ffederasiwn Banciau Bwyd Ewropeaidd (FEBA)

Yn edrych ar ddarlun yn seiliedig ar dystiolaeth o sgil-effeithiau'r argyfwng costau byw, ar weithrediadau Banciau Bwyd ac ar broffil y buddiolwyr terfynol a gefnogir drwy sefydliadau elusennol ar draws gwledydd Ewrop sy'n aelodau o’r Ffederasiwn. Mae'n dangos yr angen cynyddol am Fanciau Bwyd a hefyd y perygl cynyddol o ddiffyg diogeled bwyd, gan gynnwys y grwpiau sy’n wynebu’r perygl mwyaf o hyn.

Effaith yr Argyfwng Economaidd-gymdeithasol ar Aelodau’r Ffederasiwn Banciau Bwyd Ewropeaidd (FEBA) - Saesneg yn unig


ERTHYGL

Polisïau a Mesurau Tlodi Ynni Mewn 5 Gwlad yn yr UE: Astudiaeth Gymharol

Yn edrych ar effeithiau tlodi ynni gan gynnwys yr effeithiau corfforol ac iechyd meddwl ar unigolion sy’n dlawd o ran ynni ar draws 5 o wledydd yr UE (Cyprus, Sbaen, Portiwgal, Bwlgaria a Lithwania). Mae’n canolbwyntio ar ddatrysiadau yn yr ystyr bod trosolwg o bolisïau a mesurau dethol yn cael eu dadansoddi a gwneir argymhellion ar sut i ddefnyddio offer polisi a darparu'r gefnogaeth fwyaf effeithlon i aelwydydd sy’n dlawd o ran ynni.

Polisïau a Mesurau Tlodi Ynni Mewn 5 Gwlad yn yr UE: Astudiaeth Gymharol - Saesneg yn unig