Mynd i'r cynnwys

Hygyrchedd

Bydd canlyniadau’r profion yn ymddangos yma cyn hir.

Datganiad hygyrchedd

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru: https://platfformdatrysiadau.co.uk/

Mae’r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosib allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu:

  • chwyddo i mewn hyd at 200% heb i’r testun fynd oddi ar y sgrin
  • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
  • gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio rhaglen darllen sgrin (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver.

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i’w ddeall. Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

Mae hygyrchedd ar y wefan hon yn cael ei arwain gan safonau’r llywodraeth ac mae’r Canllawiau Hygyrchedd ar gyfer Cynnwys y We WCAG yn cael eu derbyn yn eang fel y safon ryngwladol ar gyfer hygyrchedd ar y we.

Er ein bod yn anelu at wneud y wefan hon yn hygyrch i bob defnyddiwr a chyflawni lefel gydymffurfio ‘AA’; rydym yn gweithio’n barhaus gyda rhanddeiliaid i sicrhau y cedwir at lefel gydymffurfio ‘A’ o leiaf.

Mae’r wefan ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Os defnyddir darllenwyr sgrin, efallai y bydd camgymeriadau neu anghysonderau yn y cyfieithiadau.

Os ydych chi’n profi unrhyw fater hygyrchedd ar y wefan hon neu os oes gennych unrhyw sylw, cysylltwch â ni.

Adborth a chysylltu 

Os oes arnoch angen gwybodaeth sydd ar y wefan hon mewn fformat gwahanol fel PDF, print bras, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille, cysylltwch â ni a byddwn yn trosglwyddo eich cais i’r tîm perthnasol. Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 10 diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon 

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydyn nhw wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu’n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni.

Gweithdrefn orfodi 

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cyngor a Chymorth ar Gydraddoldeb (EASS)

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif. 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio â safon AA Canllawiau Hygyrchedd ar Gynnwys y We fersiwn 2.1.[C1] 

Rydym yn gweithio’n barhaus ar wella hygyrchedd y wefan a diweddaru’r integreiddio gyda’r offer diweddaraf.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Mae unrhyw gynnwys nad yw’n hygyrch wedi’i restru isod gydag esboniad. Cysylltwch â ni gydag unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am y canfyddiadau hyn.

Diffyg cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

Nid oes unrhyw achosion hysbys o ddiffyg cydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd.

Rydym yn croesawu adborth yn ymwneud â meddalwedd trydydd parti anghydnaws nad yw efallai wedi’i gynnwys yn y profion gwreiddiol neu sydd wedi’i rhyddhau ar ôl y dyddiad profi diweddaraf.

Baich anghymesur

Gwnaed pob ymdrech i brofi’r wefan ar ystod o offer hygyrchedd a chymwysiadau trydydd parti.

Mae un eithriad yr hoffem ei nodi ar gyfer darllenwyr sgrin. Mae’n bosibl na fydd rhai darllenwyr sgrin yn darllen iaith yn effeithiol, heblaw’r iaith raglennu. Er enghraifft, gall darllenydd sgrin uniaith Saesneg sy’n ceisio darllen y cynnwys Cymraeg ar y wefan ddychwelyd gwallau.

Os canfyddir nad yw unrhyw offeryn neu raglen yn gweithio’n gywir wrth ddefnyddio’r wefan, cysylltwch â ni gyda’r wybodaeth berthnasol i ni ymchwilio iddi.

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn gweithio’n gyson i wella hygyrchedd ar y wefan. Os oes gennych unrhyw bryderon neu awgrymiadau, cysylltwch â ni drwy’r Ffurflen Adborth neu drwy ddefnyddio’r manylion uchod.

Rydym am i hygyrchedd fod yn ystyriaeth gydag unrhyw ddatblygiad a wneir ar y wefan, gan wneud yn siŵr ein bod yn osgoi ychwanegu swyddogaethau sy’n achosi problemau (fel gweithio gyda llawer o ddogfennau PDF).

Rydym yn parhau i gynnal archwiliadau a phrofion hygyrchedd rheolaidd, yn ogystal ag ymdrechu i sicrhau bod y wefan yn gweithio ar ystod eang o offer a chymwysiadau trydydd parti.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ym mis Mehefin 2023.

Lefel adolygu: WCAG 2.1 [AA]
Gwiriad gwefan llawn: Mae pob tudalen ac adran wedi’u profi a’u cynnwys
Dull adolygu: Cymysgedd o wiriadau â llaw ac awtomataidd
Dewis tudalennau sampl: Dewiswyd unrhyw dudalennau sampl yn ôl WCAG-EM. Canolbwyntiwyd ar y tudalennau a ddefnyddir amlaf ar y wefan.

Enghraifft o offer gwerthuso a ddefnyddiwyd i gefnogi’r canfyddiadau:
• WCAG 2.1 Lefel AA https://app.powermapper.com/ [Rhyddhawyd: 2007]
• WCAG 2.0 Lefel AA – webaccessibility.com [Rhyddhawyd: 2014-Mai-28]
• Dilyswr Hygyrchedd Cyferbyniad Lliw (a11y.com) [Fersiwn: 5.8, Rhyddhau: 2017-Rhagfyr-17]
• Offeryn Gwerthuso Hygyrchedd y We WAVE (webaim.org) [Rhyddhawyd: 2001]
• A+ FontSize Changer (Ategyn Bwrdd Gwaith) [Rhyddhawyd: 2018]
• Cytundeb Uchel (Estyniad) [Fersiwn: 0.9.3, Diweddaru 2016]

Cyfeiriadau

Trosolwg o Ganllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG).

https://www.w3.org/WAI/intro/wcag

Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We 2.1

https://www.w3.org/TR/WCAG21/

Technegau ar gyfer WCAG 2.1

https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/

Adnoddau Gwerthuso Hygyrchedd

http://www.w3.org/WAI/eval/

Rhestr Offer Gwerthuso Hygyrchedd y We

https://www.w3.org/WAI/ER/tools/

Defnyddio Arbenigedd Cyfunol i Werthuso Hygyrchedd y We

https://www.w3.org/WAI/eval/reviewteams