Mynd i'r cynnwys

Polisi
Iechyd a chyfalaf cymdeithasol a dynol

A person cycling in front on many different town like landmarks

Adnoddau

POLISI'R LLYWODRAETH

Cynllun Plant a Phobl Ifanc

Mae’r Cynllun yn nodi’r addewidion y mae Llywodraeth Cymru wedi’u gwneud i gefnogi plant a phobl ifanc.

Cynllun Plant a Phobl Ifanc


POLISI'R LLYWODRAETH

Siarter ar gyfer gofalwyr di-dâl

Siarter yn egluro hawliau cyfreithiol gofalwyr di-dâl yng Nghymru o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Siarter ar gyfer gofalwyr di-dâl


POLISI'R LLYWODRAETH

Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol

Mae Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol (y Cynllun) yn adeiladu ar fentrau blaenorol gan Lywodraeth Cymru ym maes cydraddoldeb hil.

Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol


STRATEGAETH

Cryfhau ein system gofal cymunedol

Yr hyn mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei wneud i helpu pobl hŷn a phobl agored i niwed.

Cryfhau ein system gofal cymunedol


ERTHYGL

Fframwaith canlyniadau cenedlaethol gwasanaethau cymdeithasol

Adroddiad am lesiant pobl sy’n cael gofal a chymorth a gofalwyr di-dâl sy’n cael cymorth.

Fframwaith canlyniadau cenedlaethol gwasanaethau cymdeithasol


STRATEGAETH

Strategaeth digidol a data ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru

Gwella'r ffordd rydym yn darparu gwasanaethau iechyd a gofal modern drwy dechnoleg a defnyddio data.

Strategaeth digidol a data ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru


STRATEGAETH

Strategaeth ar gyfer cymdeithas sy'n heneiddio: datblygiad y cynllun cyflenwi Mai 2023

Sut mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyrraedd y targedau a amlinellir yng nghynllun cyflawni y strategaeth ar gyfer cymdeithas sy’n heneiddio

Strategaeth ar gyfer cymdeithas sy'n heneiddio: datblygiad y cynllun cyflenwi Mai 2023


STRATEGAETH

Rôl gwasanaethau cleifion allanol wrth drawsnewid gofal a gynlluniwyd yng Nghymru

Mae'r strategaeth a'r cynllun gweithredu hwn yn nodi bwriadau Llywodraeth Cymru i adfer, ailosod a thrawsnewid gwasanaethau gofal wedi'u cynllunio tra'n lleihau amrywiaeth ar draws byrddau iechyd a darparu gwasanaethau cyson a theg i bawb.

Rôl gwasanaethau cleifion allanol wrth drawsnewid gofal a gynlluniwyd yng Nghymru


CANLLAW

Annog, atal ac amser paratoi ar gyfer gofal a gynlluniwyd

Grymuso pobl sy'n aros am driniaeth i wneud y gorau o'u hiechyd a'u lles. Mae’r polisi 3A yn amlinellu, ar lefel strategol, egwyddorion, nodweddion a swyddogaethau sylfaenol y gwasanaethau sy’n cefnogi’r rhai sy’n aros am driniaeth yng Nghymru.

Annog, atal ac amser paratoi ar gyfer gofal a gynlluniwyd


CANLLAW

Cyfarwyddydau Gofal Sylfaenol (Cynllun Peilot E-Bresgripsiynu) 2023

Cyfarwyddydau i fyrddau iechyd lleol ynglŷn â Chyfarwyddydau Gofal Sylfaenol (Cynllun Peilot E-Bresgripsiynu) 2023.

Cyfarwyddydau Gofal Sylfaenol (Cynllun Peilot E-Bresgripsiynu) 2023


STRATEGAETH

Cynllun Cyflawni ar Gyfer Iechyd Meddwl 2019 i 2022

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwella iechyd meddwl y genedl.

Cynllun Cyflawni ar Gyfer Iechyd Meddwl 2019 i 2022


STRATEGAETH

Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid: Cynllun Gweithredu

Cynllun gweithredu Llywodraeth Cymru i leihau nifer y bobl ifanc 11 i 25 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid: Cynllun Gweithredu


STRATEGAETH

Cefnogi Pobl Ifanc yn y System Gyfiawnder

Cynllun Gweithredu Cyfiawnder Ieuenctid Llywodraeth Cymru i gefnogi pobl ifanc sydd yn y system cyfiawnder troseddol neu sydd mewn perygl o hynny.

Cefnogi Pobl Ifanc yn y System Gyfiawnder


STRATEGAETH

Strategaeth Gordewdra Pwysau Iach: Cymru Iach

Mae strategaeth Llywodraeth Cymru yn nodi’r hyn y mae'n ei wneud i gefnogi pobl i wneud dewisiadau iachach a byw bywydau mwy egnïol, gan gynnwys lleoliadau gofal plant, ysgolion, a lleoliadau addysg uwch, bellach a lleoliadau addysg eraill.

Strategaeth Gordewdra Pwysau Iach: Cymru Iach


STRATEGAETH

Cynllun a Nodau Cydraddoldeb: 2020 i 2024

Mae cynllun Llywodraeth Cymru yn nodi nodau, amcanion a chamau gweithredu i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb a gwneud ein cymdeithas yn decach ac yn fwy cynhwysol, gan gynnwys y nod hirdymor y gall bawb yng Nghymru gymryd rhan mewn bywyd gwleidyddol, cyhoeddus a bob dydd.

Cynllun a Nodau Cydraddoldeb: 2020 i 2024


STRATEGAETH

Ail-greu ar ôl COVID-19: Yr Heriau a’r Blaenoriaethau

Mae dogfen Llywodraeth Cymru yn nodi blaenoriaethau i helpu i sefydlogi Cymru wrth inni barhau i fyw gyda coronafeirws, atal niwed tymor hwy a chynllunio i adeiladu dyfodol newydd, gan sicrhau nad yw pobl ifanc yn colli allan yn addysgol neu'n economegol.

Ail-greu ar ôl COVID-19: Yr Heriau a’r Blaenoriaethau


STRATEGAETH

Strategaeth Ddigidol i Gymru

Strategaeth Llywodraeth Cymru ar ddefnyddio digidol, data a thechnoleg i wella bywydau pobl Cymru, gan gynnwys rhoi’r hyder sydd ei angen ar bobl Cymru i ymgysylltu â’u cymunedau ac yn y gymdeithas fodern.

Strategaeth Ddigidol i Gymru


POLISI

Rhaglen lywodraethu 2021 i 2026

Rhaglen lywodraethu Llywodraeth Cymru wedi’i diweddaru, gan gynnwys ymrwymiad i barhau â’i rhaglen hirdymor o ddiwygio addysg, a sicrhau bod anghydraddoldebau addysgol yn culhau a safonau’n codi.

Rhaglen lywodraethu 2021 i 2026


STRATEGAETH

Cymraeg 2050: Ein Cynllun ar Gyfer 2021 i 2026

Rhaglen waith Llywodraeth Cymru 2021 i 2026 i helpu i gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg a dyblu’r defnydd dyddiol o’r Gymraeg erbyn 2050.

Cymraeg 2050: Ein Cynllun ar Gyfer 2021 i 2026


STRATEGAETH

Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol: Strategaeth 2022 i 2026

Sut bydd Llywodraeth Cymru'n cydweithio â sefydliadau eraill i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol: Strategaeth 2022 i 2026


STRATEGAETH

Strategaeth Unedau Tystiolaeth Cydraddoldeb, Hil ac Anabledd

Mae'n disgrifio cwmpas a blaenoriaethau newydd yr Unedau Tystiolaeth Cydraddoldeb, Hil ac Anabledd.

Strategaeth Unedau Tystiolaeth Cydraddoldeb, Hil ac Anabledd


STRATEGAETH

Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol

Beth mae Llywodraeth Cymru yn mynd i'w wneud i wneud Cymru'n wrth-hiliol.

Cynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol


STRATEGAETH

Cynllun Gweithredu LHDTC+ Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu sicrhau mai Cymru yw’r genedl fwyaf cyfeillgar yn Ewrop i bobl LHDTC+.

Cynllun Gweithredu LHDTC+ Cymru


STRATEGAETH

Cynllun Gweithredu Cymru sy’n Falch o’r Mislif

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu dod â thlodi mislif i ben a sicrhau urddas mislif yng Nghymru.

Cynllun Gweithredu Cymru sy’n Falch o’r Mislif


STRATEGAETH

Strategaeth ar Gyfer Cymdeithas sy'n Heneiddio: Cynllun Cyflawni

Sut y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cyrraedd y targedau sy'n cael eu hamlinellu yn 'Cymru sy'n gyfeillgar i'r oedran: ein strategaeth ar gyfer cymdeithas sy'n heneiddio'

Strategaeth ar Gyfer Cymdeithas sy'n Heneiddio: Cynllun Cyflawni


DATGANIAD

Y Datganiad Ansawdd ar Gyfer Iechyd Menywod a Merched

Mae'r datganiad ansawdd yn disgrifio sut y dylai gwasanaethau iechyd menywod o safon uchel fod.

Y Datganiad Ansawdd ar Gyfer Iechyd Menywod a Merched


STRATEGAETH

Sicrhau Cyfiawnder i Gymru

Mae Llywodraeth Cymru yn mynd ati i ddiwygio'r system gyfiawnder a sicrhau canlyniadau gwell i bobl Cymru.

Sicrhau Cyfiawnder i Gymru


STRATEGAETH

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Cynllun Dysgu a Gwella’n Barhaus ar Gyfer 2023 i 2025

Dyfnhau’r defnydd o’r egwyddor datblygu cynaliadwy sydd wrth wraidd y ffordd mae Llywodraeth Cymru yn gweithio, a rhoi cymhelliant i’w defnyddio.

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Cynllun Dysgu a Gwella’n Barhaus ar Gyfer 2023 i 2025