Mynd i'r cynnwys

Polisi
Iechyd ac amodau byw

Person leaning on a sofa in distress with broken bottles and displaced furniture around her

Adnoddau

POLISI

Rhaglen Cartrefi Clyd Newydd: datganiad polisi

Datganiad ar ein huchelgais hirdymor i wella effeithlonrwydd ynni cartrefi Cymru.

Rhaglen Cartrefi Clyd Newydd: datganiad polisi


CANLLAW

Gweithredu Hinsawdd Cymru: Strategaeth ymgysylltu â'r cyhoedd 2023 i 2026

Mae'r Strategaeth hon yn nodi fframwaith i Lywodraeth Cymru a'i phartneriaid weithio gyda'i gilydd i gefnogi ac ymgysylltu â phobl a chymunedau Cymru ar waith ar yr argyfyngau hinsawdd a natur.

Gweithredu Hinsawdd Cymru: Strategaeth ymgysylltu â'r cyhoedd 2023 i 2026


CANLLAW

Safon Ansawdd tai Cymru

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn nodi bod yn rhaid i dai sy’n eiddo i gymdeithasau tai ac awdurdodau lleol fod mewn cyflwr da fel rhan o’r safon ansawdd tai.

Safon Ansawdd tai Cymru


STRATEGAETH

Cynllun Gweithredu Teithiol Llesol

Cynllun gweithredu Llywodraeth Cymru i alluogi pobl i gerdded a beicio mwy.

Cynllun Gweithredu Teithiol Llesol


STRATEGAETH

Cynllun aer glân i Gymru: Awyr Iach, Cymru Iach

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwella ansawdd aer a lleihau effeithiau llygredd aer ar iechyd pobl, bioamrywiaeth, yr amgylchedd naturiol a’n heconomi.

Cynllun aer glân i Gymru: Awyr Iach, Cymru Iach


STRATEGAETH

Ffyniant i Bawb: Cymru sy'n Effro i'r Hinsawdd

Cynllun 5 mlynedd Llywodraeth Cymru i addasu i’r effeithiau y gall Cymru eu hwynebu yn sgil y newid yn yr hinsawdd.

Ffyniant i Bawb: Cymru sy'n Effro i'r Hinsawdd


STRATEGAETH

Drais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol: Fframwaith Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â Goroeswyr

Cynigion Llywodraeth Cymru ar gyfer fframwaith goroeswyr i sicrhau bod goroeswyr, tystion ac eraill yr effeithir arnynt yn llywio ac yn dylanwadu ar waith y Llywodraeth sy’n ymwneud â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Drais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol: Fframwaith Cenedlaethol ar Gyfer Ymgysylltu â Goroeswyr


STRATEGAETH

Cynllun Cyflawni Carbon Isel

Dyma gynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer torri allyriadau a chynyddu effeithlonrwydd mewn ffordd fydd yn dod â'r manteision ehangach mwyaf i Gymru gan sicrhau cymdeithas decach ac iachach.

Cynllun Cyflawni Carbon Isel


STRATEGAETH

Strategaeth Adeiladu tai Cymdeithasol

Mae strategaeth Llywodraeth Cymru yn nodi sut y gall dulliau modern o adeiladwaith adeiladu cartrefi gwell yn gyflymach.

Strategaeth Adeiladu tai Cymdeithasol


STRATEGAETH

Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol: Cynllun Blynyddol Cynghorwyr Cenedlaethol 2021 i 2022

Mae cynllun blynyddol Llywodraeth Cymru yn nodi gwaith i atal trais ac i gefnogi ac amddiffyn pobl sydd wedi profi trais.

Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol: Cynllun Blynyddol Cynghorwyr Cenedlaethol 2021 i 2022


STRATEGAETH

Strategaeth ar Ddigartrefedd

Strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer atal a rhoi diwedd ar ddigartrefedd

Strategaeth ar Ddigartrefedd


STRATEGAETH

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru

Mae strategaeth Llywodraeth Cymru yn gosod amcanion a mesurau i reoli’r risgiau o lifogydd ac erydu arfordirol ledled Cymru

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol yng Nghymru


DEDDFWRIAETH

Deddf Tai (Cymru) 2014

Mae Deddf Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnwys: Rheoleiddio tai Rhent Preifat; Digartrefedd; Sipsiwn a Theithwyr; Safonau ar gyfer Tai Cymdeithasol; Cyllid Tai; Caniatáu i Gymdeithasau Tai cwbl gydfuddiannol roi Tenantiaethau Sicr; Treth y Cyngor ar gyfer rhai mathau o anheddau; Diwygio Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad, Tai a Datblygu Trefol 1993.

Deddf Tai (Cymru) 2014


DEDDFWRIAETH

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016: Trosolwg

Mae Deddf Llywodraeth Cymru yn darparu fframwaith ailadroddol sy’n sicrhau y bydd rheoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy yn ystyriaeth graidd wrth wneud penderfyniadau.

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016: Trosolwg


STRATEGAETH

Cynllun Ymdopi â Thywydd Oer

Cynllun Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl sydd mewn perygl o fyw mewn cartref oer.

Cynllun Ymdopi â Thywydd Oer


STRATEGAETH

Strategaeth Gordewdra Pwysau Iach: Cymru Iach

Mae strategaeth Llywodraeth Cymru yn nodi’r hyn sy’n cael ei wneud i gefnogi pobl i wneud dewisiadau iachach a byw bywydau mwy egnïol, gan gynnwys cymunedau iach.

Strategaeth Gordewdra Pwysau Iach: Cymru Iach


STRATEGAETH

Rhoi Diwedd ar Ddigartrefedd: Cynllun Gweithredu Lefel Uchel 2021 i 2026

Cynllun gweithredu Llywodraeth Cymru i roi terfyn ar ddigartrefedd yn ystod 2021-2026.

Rhoi Diwedd ar Ddigartrefedd: Cynllun Gweithredu Lefel Uchel 2021 i 2026


STRATEGAETH

Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol

Fframweithiau economaidd rhanbarthol ar sut mae pob rhanbarth o Gymru yn gweithio tuag at set gyffredin o flaenoriaethau economaidd, gan gynnwys adeiladu amgylcheddau adeiledig a naturiol gwydn ac ymateb i newid yn yr hinsawdd.

Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol


STRATEGAETH

Tuag at Ddyfodol Diwastraff: Ein Strategaeth Wastraff

Mae strategaeth Llywodraeth Cymru yn nodi nodau hirdymor ar gyfer effeithlonrwydd adnoddau a rheoli gwastraff, gan gynnwys lleihau ein heffaith ar newid yn yr hinsawdd ac yn nodi fframwaith hirdymor ar gyfer effeithlonrwydd adnoddau a rheoli gwastraff.

Tuag at Ddyfodol Diwastraff: Ein Strategaeth Wastraff


STRATEGAETH

Cynllun a Nodau Cydraddoldeb: 2020 i 2024

Mae cynllun Llywodraeth Cymru yn nodi nodau, amcanion a chamau gweithredu i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb a gwneud ein cymdeithas yn decach ac yn fwy cynhwysol, gan gynnwys y nod hirdymor i adeiladu cymunedau cydlynus sy'n wydn, yn deg ac yn gyfartal.

Cynllun a Nodau Cydraddoldeb: 2020 i 2024


STRATEGAETH

Ail-greu ar ôl COVID-19: Yr Heriau a’r Blaenoriaethau

Mae dogfen Llywodraeth Cymru yn nodi blaenoriaethau i helpu i sefydlogi Cymru wrth inni barhau i fyw gyda coronafeirws, atal niwed tymor hwy a chynllunio i adeiladu dyfodol newydd, gan gynnwys cynyddu’r gwaith o adeiladu tai cyngor a thai cymdeithasol, darparu gwell mynediad i fannau agored, creu hybiau gweithio o bell, dilyn agenda datgarboneiddio gref, rheoli ein tir er budd cymunedau gwledig a chenedlaethau’r dyfodol a diogelu a gwella ein hadnoddau naturiol.

Ail-greu ar ôl COVID-19: Yr Heriau a’r Blaenoriaethau


STRATEGAETH

Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040

Cynllun datblygu Llywodraeth Cymru i Gymru, sy’n dylanwadu ar bob lefel o’r system gynllunio yng Nghymru ac yn helpu i lunio Cynlluniau Datblygu Strategol a Lleol a baratowyd gan gynghorau ac awdurdodau parciau cenedlaethol, gan gynnwys cyflawni datgarboneiddio a gwydnwch yn yr hinsawdd, datblygu ecosystemau cryf a gwella iechyd a llesiant ein cymunedau.

Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 2040


STRATEGAETH

Cymru Iachach: Cynllun Hirdymor ar Gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae cynllun Llywodraeth Cymru yn nodi gweledigaeth hirdymor ar gyfer y dyfodol o ddull system gyfan at iechyd a gofal cymdeithasol, sy’n canolbwyntio ar iechyd a llesiant ac atal salwch, gan gynnwys cefnogi pobl i aros yn egnïol ac yn annibynnol, yn eu cartrefi ei hunain, am gyfnod mor hir â phosibl.

Cymru Iachach: Cynllun Hirdymor ar Gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol


POLISI

Rhaglen lywodraethu 2021 i 2026

Rhaglen lywodraethu Llywodraeth Cymru wedi’i diweddaru, gan gynnwys ymrwymiadau i adeiladu economi gryfach, wyrddach a gwneud ein dinasoedd, ein trefi a’n pentrefi yn lleoedd gwell fyth i fyw a gweithio ynddynt.

Rhaglen lywodraethu 2021 i 2026


STRATEGAETH

Gweithio Gyda'n Gilydd i Gyrraedd Sero Net: Cynllun Cymru Gyfan

Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu gweithio gyda phartneriaid fel y gall Cymru ymateb i her newid yn yr hinsawdd a sicrhau dyfodol gwyrddach a thecach

Gweithio Gyda'n Gilydd i Gyrraedd Sero Net: Cynllun Cymru Gyfan


STRATEGAETH

Cynllun Strategol Sero Net Llywodraeth Cymru

Y cynllun i'w wneud Llywodraeth Cymru yn sero-net erbyn 2030.

Cynllun Strategol Sero Net Llywodraeth Cymru