Mynd i'r cynnwys

DU a rhyngwladol
Iechyd ac amodau byw

Distressed woman sitting in a living room with broken bottles

Adnoddau

ADRODDIAD COVID

Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol – Adroddiad Cryno Ar effaith COVID-19 ar gynyddu’r Bwlch Iechyd a Bod yn Agored i Niwed

Mae'r adroddiad hwn gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dwyn ynghyd dystiolaeth a mewnwelediadau rhyngwladol ar anghydraddoldebau o'r Adroddiadau Dysgu Sganio'r Gorwel Rhyngwladol a gyhoeddwyd rhwng mis Mai 2020 a mis Awst 2021. Mae'n canolbwyntio ar grwpiau sy'n agored i niwed a dosbarthiad anghyfartal effeithiau anuniongyrchol sy'n deillio o'r pandemig COVID-19, gan gynnwys yr effaith ar drais teuluol, rhywiol a thrais ar sail y rhywiau a thlodi bwyd.

Sganio a Dysgu Gorwelion Rhyngwladol – Adroddiad Cryno Ar effaith COVID-19 ar gynyddu’r Bwlch Iechyd a Bod yn Agored i Niwed


PAPUR

Anghydraddoldeb a'r Argyfwng COVID yn y Deyrnas Unedig

Mae'r papur gweithio hwn gan y Sefydliad Astudiaethau Cyllid yn adolygu effeithiau'r pandemig COVID-19 ar anghydraddoldebau gan gynnwys safonau byw aelwydydd yn y DU.

Anghydraddoldeb a'r Argyfwng COVID yn y Deyrnas Unedig - Saesneg yn unig


ADRODDIAD

Goresgyn Anghydraddoldebau Iechyd Mewn Cymdogaethau 'Sydd Wedi'u Gadael ar ôl'

Mae'r adroddiad hwn gan y Grŵp Seneddol Hollbleidiol (APPG) ar gyfer cymdogaethau sydd wedi'u gadael yn ôl yn disgrifio effaith iechyd gwael ar y rhai sy'n byw mewn ardaloedd difreintiedig a chymdogaethau 'sydd wedi'u gadael ar ôl' yn Lloegr ac yn darparu nifer o argymhellion polisi ar gyfer lleihau anghydraddoldebau iechyd ar lefel cymdogaethau a chymunedau.

Goresgyn Anghydraddoldebau Iechyd Mewn Cymdogaethau 'Sydd Wedi'u Gadael ar ôl' - Saesneg yn unig


ERTHYGL

Safonau byw Gostyngol yn Ystod yr Argyfwng COVID-19: Tystiolaeth Feintiol Gan Naw Gwlad Ddatblygol

Mae'r erthygl ymchwil hon yn cyflwyno tystiolaeth gan naw gwlad ddatblygol nad oedd strategaethau ymdopi aelwydydd a chymorth gan y llywodraeth yn ddigonol i gynnal safonau byw cyn COVID-19, gan arwain at ansicrwydd bwyd cyffredinol ac amodau economaidd gwael.

Safonau byw Gostyngol yn Ystod yr Argyfwng COVID-19: Tystiolaeth Feintiol Gan Naw Gwlad Ddatblygol - Saesneg yn unig


CANLLAW

Canllawiau iechyd a Thai Sefydliad Iechyd y Byd: Argymhellion i hyrwyddo Tai Iach ar Gyfer Dyfodol Cynaliadwy a Theg

Mae'r adroddiad hwn gan Sefydliad Iechyd y Byd yn archwilio risgiau iechyd allweddol a baich y clefyd mewn perthynas â thai, ac yn darparu crynodebau tystiolaeth ar gartrefi gorlawn, tymereddau dan do, peryglon sy'n achosi anafiadau, hygyrchedd tai a mwy.

Canllawiau iechyd a Thai Sefydliad Iechyd y Byd: Argymhellion i hyrwyddo Tai Iach ar Gyfer Dyfodol Cynaliadwy a Theg - Saesneg yn unig


ERTHYGL

Mannau Gwyrdd a Thegwch Iechyd: Adolygiad Systematig o Botensial Mannau Gwyrdd i Leihau Gwahaniaethau Iechyd

Mae'r adolygiad systematig hwn yn cyflwyno canlyniadau sy'n awgrymu y gallai mannau gwyrdd fod yn arf i hyrwyddo tegwch iechyd a darparu ffyrdd ymlaen i gynllunwyr trefol, rheolwyr parciau a gweithwyr iechyd cyhoeddus proffesiynol i daclo gwahaniaethau iechyd.

Mannau Gwyrdd a Thegwch Iechyd: Adolygiad Systematig o Botensial Mannau Gwyrdd i Leihau Gwahaniaethau Iechyd - Saesneg yn unig


ADRODDIAD

Anghydraddoldebau Iechyd yr Amgylchedd yn Ewrop: Ail Adroddiad Asesu

Mae'r adroddiad hwn gan Sefydliad Iechyd y Byd yn dogfennu maint anghydraddoldebau iechyd yr amgylchedd mewn gwledydd drwy 19 o ddangosyddion anghydraddoldeb ar amodau trefol, tai a gweithio, gwasanaethau sylfaenol ac anafiadau.

Anghydraddoldebau Iechyd yr Amgylchedd yn Ewrop: Ail Adroddiad Asesu - Saesneg yn unig


BRIFFIO

Adeiladu ar Gyfer Gwell Yfory: Polisïau i Wneud Tai yn Fwy Fforddiadwy

Mae'r adroddiad hwn gan yr OECD yn canolbwyntio ar fforddiadwyedd tai ar draws gwledydd yr OECD a sbardunau allweddol y farchnad dai sydd dan bwysau cynyddol ac effeithiau hyn ar y rhai sydd fwyaf agored i niwed, gan gynnwys aelwydydd incwm isel, ieuenctid neu bobl hŷn. Mae’n canolbwyntio ar ddatrysiadau yn yr ystyr ei fod yn nodi cyfres o argymhellion i lywodraethau i wneud tai yn fwy fforddiadwy.

Adeiladu ar Gyfer Gwell Yfory: Polisïau i Wneud Tai yn Fwy Fforddiadwy - Saesneg yn unig